Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine

I Timothy 4:13


Chưa có bài viết nào trong chuyên mục này!