Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine

I Timothy 4:13


“Kẻ Vô Thần Theo Chúa” Viết Sách Về Những Điều Học Được Từ Đấng Christ


Mới đây, một vị tác giả tự nhận bản thân là “kẻ thế tục”, đã phát hành cuốn sách viết về những điều Đấng Christ có thể đem đến cho những người chưa tin Chúa, nội dung cuốn sách khẳng định rằng trí tuệ và